Works published in Swedish

151. Makroekonomi, upplaga 2 (with Olivier Blanchard, Harry Flam, John Hassler and Per Krusell), Liber. Link

150. Bör överskottsmålet ersättas av ett underskottsmål, Ekonomisk Debatt 2024:1. Link

149. Nytt ramverk för finanspolitiken, Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2023, SOU 2023:92. Link

148. Vilken roll bör finanspolitiken spela i konjunkturstabiliseringen?, Ekonomisk Debatt 2023:7. Link to Ekonomisk Debatt

147. Argumenten för euro har vuxit sig starkare, Liberal Debatt 2023:4. Link to Liberal Debatt

146. Vart är inflationen på väg? Kvartal, 16 november, 2023. Link.

145. Valrörelsen 2022 - ett sammanbrott för dialogen mellan ekonomer och olitiker, i (Bolin, N. , Falasca, K., Grusell, M. och L. Nord (red.), Snabbtänkt 2.022 - Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Link.

144. Samspel för stabilitet - en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik (med John Hassler och Anna Seim), Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2022:3. Link.

143. Vad finns det för motiv att vara med i facket? (with Julia Nederberg and Carolina Persson), Ekonomisk Debatt 2021:4. Link.

142. Mellan forskning och politik - 50 år av samhällsdebatt, Ekerlids förlag, september 2021.Link.

142. Forskningsentreprenören Assar Lindbeck, Ekonomisk Debatt 2021:2. Link.

141. Vad finns det för anledning att vara med i facket? (med Julia Nederberg och Carolina Persson), Fores. Link.

140. Avgörande mål - en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar, rapport 2020:6, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Link.

139. "Finanspolitik för ett starkare Sverige", i Eklund, K. (red), Idéer för ett starkare Sverige: Omstartskommissionen, Ekerlids förlag, Stockholm, 2020. Available for purchase here.

138.  Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid (med Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger), Dialogos, Stockholm, 2019. Available for purchase here.

138.  Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (med Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger), Dialogos, Stockholm, 2018. Available here.

137.  Industrins lönenormering kan och bör reformeras, Lönebildning för jämlikhet - nr4, 6F - Fackförbund i samverkan. Download.

136.  Eurosamarbetet efter eurokrisen, i Persson, M och E. Skult (red.), Tillämpad makroekonomi , sjätte upplagan, Studentliteratur, 2018. Download.

135.  Framtidens arbetsförmedling - sammanfattande slutsatser (with Andreas Bergström) in Bergström, A and L. Calmfors, Framtidens arbetsförmedling, Fores, Stockholm, 2018. Download.

134.  Olika vägar till jobb (med Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger), Arbetsmarknadsekonomisk rapport, Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2018, Download.

133.  Hur fungerar kollektivavtalen? (med Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger), Arbetsmarknadsekonomisk rapport, Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2018, Download.

132.  Hur får forskningsunderlag genomslag i politiken? Reflektioner utifrån egna erfarenheter, Att vara brygga mellan forskning och poltik, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:8, Download.

131.  Hur ändamålsenlig är industrin märkessättning?, Ekonomisk Debatt 2017:5, Download.

130.  Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen, Rapport 2017:1, Sieps. Download.

129.  Tudelningarna på arbetsmarknaden: Arbetsmarknadsekonomisk rapport 2017 (med Peter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger), Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Download.

128.  "Migration, sysselsättning och löner - Hur ska vi ta itu med abetsmarknadens tudelning?" i Eklund, J. (red.), i Immigration, ekonomisk integration och entrepenörskap: Swedish Economic Forum Report 2015, Entrepenörskapsforum, Stockholm. Download.

127.  Löneökningarna och avtalsrörelsen Ekonomisk Debatt 2016:2 . Download.

126.  Arbetsmarknadsekonomisk rapport: Dags för större lönespridning? (with Danielsson, P., Kolm, A.-S., Pekkarinen, T. and Skedinger, P.), Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2016 . Download.

126.  Arbetsmarknadsekonomisk rapport: Inför avtalsrörelsen 2016 (with Danielsson, P., Kolm, A.-S., Pekkarinen, T. and Skedinger, P.), Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2015 . Download.

125.  Tiggarna på våra gator – hur ska vi förhålla oss?, i Swedenborg, B. (red.), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden , Dialogos 2015. Download.

124.  Budgetpropositionen för 2015, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt , 2015:1. Download.

123.  Makroekonomi (with Blanchard, O., Flam, H., Hassler, J. and Krusell, P.),Liber 2015.

122.  Skattereform kräver tryck i välfärdsfrågan, i Bergstrand, M. (red.), En skattereform för 2000-talet, pmj 2014. Download.

121.  Överlever euron?, in Söderström, H.T., ed., Överlever euron?, FORES 2013. Download.

120.  Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem, in Persson, M. and E. Skult, eds. Tillämpad makroekonomi, 5th edition, Studentlitteratur, 2013. Download.

119.  Hur fungerar det svenska avtalssystemet?, SNS Analys, nr 12, Juni 2013. Download.

118.  Jobbskatteavdrag, arbetslöshetsersättning och löner (med Helge Bennmarker och Anna Larsson Seim), IFAU, Uppsala, Rapport 2013:10. Download.

117.  Rädda euron - krävs en djupare integration? Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt 2013:3 Download.

116.  Uppfattas tjänstehandel som mindre rättvis än varuhandel? En studie av attityder till låglönekonkurrens i utrikeshandel (with Girts Dimdins, Marie Gustafsson Sendén, Henry Montgomery and Ulrika Stavlöt), IFAU Report 2013;10. Download.

115.   Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nackdelar med olika strategier, Europapolitisk analys 2011:9, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Download.

114.   Vad bör göras med arbetslöshetsförsäkringen? (with Georg Marthin), Ekonomisk Debatt 2011:6. Download.

113.   Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas, in Arbetslöshetsrapport, Akademikernas a-kassa, 2011. Download.

112.   Öppen utfrågning i Finansutskottet om Finanspolitiska rådets rapport den 31 maj 2011, Bilaga 5 till Betänkande 2010/11:FiU 20 ”Riktlinjer för den ekonomiska politiken”. Download.

111.   Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? (How Should Future Fiscal Crises in Europe Be Avoided?), Thuréus Lecture at the prize ceremony in Gustavianum, the Royal Society of Science, Uppsala, on 31 August 2010, Yearbook 2010. Download.

110.   Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2011 (with Torben Andersen, Michael Bergman, Laura Hartman, Lars Jonung, Helena Svaleryd, Lars Tobisson and Erik Åsbrink), Stockholm. Download. Summary in Swedish. Summary in English.

109.   Vi ekonomer bör engagera oss mer i debatten, Tvärsnitt 1:11. Download.

108.   Bildning, bredd och samhällsengagemang inom nationalekonomin, in Lindh, M., J. Sundeen and C. Torhell, eds.,  Från högskolan i Borås till Humboldt,  vol 2 – Bildning och kunskapskulturer, Vetenskap för profession no 16:2011, University College of Borås. Download.

107.   EU:s finanspolitiska regler och de statsfinansiella kriserna i euroområdet, in Persson, M. and E. Skult, eds., Tillämpad makroekonomi, fourth edition, SNS Förlag, Stockholm, 2011. Download.

106.   Oberoende ekonomisk-politiska institutioner och (de frånvarande) statsvetarna, in Jerneck, M. and Badersten, B., Kontraster och nyanser - svensk statsvetenskap i brytningstid, Statsvetenskaplig Tidskrift, vol 112, no 5. Download.

105.   Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport den 25 maj 2010, Bilaga 13 till Betänkande 2009/10:FiU 20 ”Riktlinjer för den ekonomiska politiken”. Download.

104.   Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2010 (with Torben Andersen, Michael Bergman, Martin Flodén, Laura Hartman, Helena Svaleryd, Lars Tobisson and Erik Åsbrink), Stockholm. Download.  Summary.

103.   Vilka lärdomar bör den nationalekonomiska professionen dra av den ekonomiska krisen?, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Stockholm, 12 January 2010, Ekonomisk Debatt 2010:3. Download.

102.   Ekonomiforskning behöver bredd, Axess 2009:8. Download.

101.   Finanspolitiska rådets rapport 2009, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Ekonomisk debatt 2009:7. Download

100.   Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010 (with Torben Andersen, Michael Bergman, Martin Flodén, Laura Hartman, Helena Svaleryd, Lars Tobisson and Erik Åsbrink Finanspolitiska rådet, Stockholm, 2009. Download.

99.     Ekonomer bör bredda sin bildning, Axess 2009:7. Download: Original - Published.

98.    Varför ska Sverige gå med i EMU? Europapolitisk analys 2009:6, Sieps. Download.

97.     Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport den 19 maj 2009, Bilaga 6 till Betänkande 2008/09:FiU 20 ”Riktlinjer för den ekonomiska politiken”. Download.

96.     Bortom krisen – om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin, Globaliseringsrådets slutrapport Ds 2009:21 (with the members of the Globalisation Council), Stockholm, 2009. 

95.     Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2009 (with Torben Andersen, Martin Flodén, Laura Hartman, Ann-Sofie Kolm, Lars Tobisson and Erik Åsbrink), Stockholm. Download.

94.     Finanspolitiken och överskottsmålet in Calmfors, L., A. Lindbeck and B. Lundgren, Statens framtida finanser, SNS förlag 2008. Download.

93.     Globalisering – hot eller räddning för jobben?, underlagsrapport nr 25 till Globaliseringsrådet, Stockholm, 2008. Download.

92.     Finanspolitiska rådets rapport, Finansutskottets offentliga utfrågning, bilaga 4 till Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Download.

91.     Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2008 (with Torben Andersen, Karolina Ekholm, Per-Ola Eriksson, Martin Flodén, Laura Hartman, Ann-Sofie Kolm and Erik Åsbrink), Stockholm. Download.

90.    Kris i det svenska avtalssystemet?, Ekonomisk Debatt 2008:1. Download.

89.     Finanspolitiken i EU-länderna och stabilitetspakten, in Persson, M. and Skult, E., eds., Tillämpad makroekonomi, third edition, SNS Förlag, Stockholm 2008.

88.     Kunskapsdriven tillväxt: en första rapport från Globaliseringsrådet (together with other members of the Globalisation Council), Stockholm, 2007. Download.

87.     2006 års ekonomipris till Edmund Phelps: Intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik (with Bertil Holmlund, Per Krusell and Karl-Gustav Löfgren),  Ekonomisk Debatt 2006:8. Download.

86.     Ekonomipriset 2006 (together with Peter Englund, Tore Ellingsen, Lars Engwall, Bertil Holmlund, Per Krusell, Karl-Gustaf Löfgren, Lars Magnusson, Timo Teräsvirta and Jörgen Weibull), populärvetenskaplig information om 2006 års pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Download.

85.     Fri tjänstehandel kräver fri lönebildning, in Ögren, M., ed., Sanningen om Sverige en antologi om jobben som försvann, Bokförlaget DN 2006. Download.

84.     Globalisering, löner och arbetslöshet, Ekonomisk Debatt 2006:4.

83.     Budgetpropositionen 2005, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt 2006:1. 

82.     De makroekonomiska konsekvenserna av Sveriges EU-medlemskap, in Bystedt, F. and Nilsson, Y., eds., Tio år i EU - Vad vet vi och vad vill vi?, SNS 2005. Download.

81.     Ekonomipriset 2004 (together with Peter Englund, Tore Ellingsen, Lars Engwall, Per Krusell, Karl-Gustaf Löfgren, Timo Teräsvirta and Jörgen Weibull), populärvetenskaplig information om 2004 års pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Download.

80.     Konjunkturer och ekonomisk politik (with Torsten Persson and Per Krusell), Ekonomisk Debatt 2004:8. Download.

79.     De nya EU-länderna och euron, Ekonomisk Debatt 2004:5. Download.

78.     Nationalekonomisk forskning och ekonomisk-politiskt beslutsfattande – exemplet EMU, Söderberg Prize Lecture, the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm 2003. Download.

77.     Marknadskrafterna och lönebildningen i landsting och regioner (med Katarina Richardson) Landstingsförbundet, Stockholm 2003. 

76.     Vilseledande argument på båda sidorna, Bancoposten, Riksbankens personal­tidning, 2003:4. 

75.     Hur påverkar EMU sysselsättningen? Vad vi kan säga och vad vi inte kan säga, SNS, Stockholm, September 2003. Download.

74.     Euron: politisk fördel men ekonomisk nackdel, Liberal Debatt 2002:6-7. Download

73.     Fackföreningarnas roll i ett framtida Europa. Rapport från ett seminarium den 5 mars 2002, Medlingsinstitutet.

72.     Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter? (with Anders Forslund and Maria Hemström), IFAU, Uppsala, Rapport 2002:8. Download.

71.     Stabiliseringspolitik i EMU, Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 2002-03-14, Ekonomisk Debatt 2002:4. Download

70.     Stabiliseringspolitik i valutaunionen, Slutbetänkande, Kommittén för stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen (The Swedish Government Commission on Stabilisation Policy for Full Employment in the Event of Swedish Membership in the Monetary Union), SOU 2002:16, Stockholm (with Ingemar Hansson, Bengt K Å Johansson, Nils Lundgren, Inga Persson, Irma Rosenberg).

69.     EMU:s effekter på lönebildningen, Bilaga 2 till Stabiliseringspolitik i valutaunionen, Underlagsrapporter, Kommittén för stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid ett svenskt medlemskap i valutaunionen (The Swedish Government Commission on Stabilisation Policy for Full Employment in the Event of Swedish Membership in the Monetary Union), SOU 2002:16, Stockholm. 

68.     Hur kan man förklara löneutvecklingen? (with Eva Uddén Sonnegård), in Penning- och valutapolitik, Sveriges Riksbank, 2001:4, Stockholm. In pdf-format.

67.     Samarbetsavtalet är överreklamerat, in Lundemark, T. and Nilsson, C., eds., Slaget om riksavtalet, Förhandlingsrådet, Stockholm 2001.

66.     Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU, SOU 2001:62, Fritzes, Stockholm 2001 (with Stefan Ackerby, Mikael Apel, Bengt K Å Johansson, Ingemar Hansson, Nils Lundgren, Inga Persson, and Irma Rosenberg).

65.     Den europeiska arbetslösheten (with Bertil Holmlund), Vedlegg 2 til En strategi for sysselsetting og verdiskaping, NOU 2000:21, Oslo. In PDF-format. Graphs.

64.     EMU och arbetslösheten, Ekonomisk Debatt 2000:2. In PDF-format.

63.     Synpunkter på arbetstidsförkortning, in Kortare arbetstid - för och emot, Regeringskansliets arbetsgrupp för arbetstidsfrågor, Näringsdepartementet, Ds 2000:22, Stockholm. In PDF-format.

62.     Gör EMU någon skillnad för löner och arbetslöshet? Ola-Virinföreläsningen 1999, Industriförbundet. In PDF-format.

61.     Tillväxt och ekonomisk politik - en översikt (with Mats Persson), in Calmfors, L. and Persson, M., eds., Tillväxt och ekonomisk politik, Studentlitteratur 1999.

60.     Arbetsmarknad, arbetslöshet och tillväxt (with Bertil Holmlund), in Calmfors, L. and Persson, M., eds., Tillväxt och ekonomisk politik, Studentlitteratur 1999.

59.     ECB, Riksbanken och möjligheterna till ansvarsutkrävande, Ekonomisk Debatt 1999:4. 

58.     ECB, penningpolitiken och demokratin, Ekonomisk Debatt 1999:1. In pdf-format.

57.     De adjungerade professorerna, Ekonomisk Debatt 1998:3.

56.     Nationalekonomernas oberoende - kommentar till Lars Jonung, Ekonomisk Debatt 1997:8.

55.     EMU-utredningen: Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Ekonomisk Debatt 1997:3.

54.     Sverige och EMU (together with Harry Flam, Nils Gottfries, Magnus Jerneck, Rutger Lindahl, Janne Haaland Matlary, Christina Nordh Berntsson, Ewa Rabinowicz and Anders Vredin), EMU-utredningens betänkande, SOU 1996:158, Stockholm.

53.     Assar Lindbeck och Institutet för internationell ekonomi: en kommentar till Lars Jonung, Ekonomisk Debatt 1996:5.

52.     Nationalekonomernas roll under det senaste decenniet - vilka är lärdomarna? in Jonung, L. (ed), Ekonomernas roll i debatten - gör de någon nytta? IVA och Ekerlids Förlag, 1996.

51.     Den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste utvärderas mer effektivt, Arbetsmarknad och arbetsliv 1996:2.

50.     Den aktiva arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningen - en teoretisk referensram, i Bilaga till Aktiv arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknads-politiska kommitténs betänkande, SOU 1996:34, Stockholm.

49.     Särskilt yttrande till Aktiv arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadspolitiska kommitténs betänkande, SOU 1996:34, Stockholm.

48.     Rundgången är det stora problemet, Arbetsmarknad och Arbetsliv, 1995:1.

47.     Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, in Arbetsmarknadspolitiken - vad kan vi lära för framtiden, SAF, 1995.

46.     Assar Lindbeck och Institutet för internationell ekonomi, in Calmfors, L. et al., Ekonomisk politik. En vänbok till Assar Lindbeck, SNS, 1995.

45.     Kritiken mot EFA-rapporten är berättigad (with Anders Forslund), Ekonomisk Debatt 1993:8.

44.     Missvisande forskningsrapport om arbetsmarknadspolitiken (with Anders Forslund), Ekonomisk Debatt 1993:6.

43.     Arbetslöshetsförsäkringen - hur bör den utformas? Ekonomisk Debatt 1993:5.

42.     En ny arbetslöshetsförsäkring - samhällsekonomiska överväganden och en idéskiss (with Jan Herin), in Ersättning vid arbetslöshet, bilaga till Betänkande från utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring, SOU 1993:52, Stockholm.

41.     De institutionella systemen på arbetsmarknaden och arbetslösheten, in Nya villkor för ekonomi och politik, bilaga 1, SOU 1993:16, Stockholm.

40.     Olika bidrag till Nationalencyclopedin 1992-96 och 1999-2000.

39.     Kan decentraliserad lönebildning fungera? in Herin, J., ed., Lönebildning i förändring, SAF 1992.

38.     Löner och sysselsättning - en introduktion, in Calmfors, L., ed., Löner och sysselsättning, SNS 1992.

37.     Arbetsmarknadspolitik och lönebildning - en slutreplik (with Bertil Holmlund), Ekonomisk Debatt 1991:8.

36.     Lönebildning och arbetslöshet, in Carlsson, S., ed., Arbetarrörelsen och den ekonomiska politiken, Tiden 1991.

35.     Lönebildningsstudierna och arbetsmarknadspolitiken: svar till Bergström och Löfgren (with Bertil Holmlund), Ekonomisk Debatt 1991:6.

34.     Hur ska studierna av arbetsmarknadspolitikens löneeffekter bedömas? (with Bertil Holmlund). Ekonomisk Debatt, 1991:5.

33.     Lönerna sysselsättningen och den ekonomiska politiken, Ekonomisk Debatt, 1991:4.

32.     Illusioner och behovet av att tänka om i lönebildningen, in Herin, J and U Laurin, eds, Den nya svenska modellen, Svenska Arbetsgivareföreningen, 1991.

31.     Inflation och arbetslöshet - en översikt av efterkrigstidens erfarenheter och teoriutveckling, Ekonomiska rådets årsbok 1989.

30.     Ska vi ha kortare arbetstid?, Ekonomisk Debatt 1988:7.

29.     Hur ska välfärden fördelas?, Konjunkturrådets rapport 1988 (with Ingemar Hansson, Lars Jonung, Johan Myhrman and Hans Tson Söderström), SNS 1988.

28.     Brookingsrapporten: En kommentar av SNS Konjunkturråd, in A. Rivlin, ed., Den svenska ekonomins framtidsutsikter, SNS 1987.

27.     Lönebildning, förhandlad inkomstpolitik och SAMAK-rapporten, in Bergström, V. and B. Holmlund, eds., Förhandlad inkomstpolitik?, FIEF 1986.

26.     Arbetsmarknadsorganisationerna och lönerna, Ekonomisk Debatt 1986:1.

25.     Nya spelregler för tillväxt, Konjunkturrådets rapport 1985-86 (with Ingemar Hansson, Lars Jonung, Johan Myhrman and Hans Tson Söderström), SNS 1986.

24.     Är statlig inkomstpolitik en framkomlig väg för Sverige?, Ekonomisk Debatt 1985:1.

23.     Lönebildning och samhällsekonomisk stabilisering (with Bertil Holmlund, Assar Lindbeck, Nils Lundgren and Bengt-Christer Ysander), Sparfrämjandets förlag 1985.

22.     Lönepolitiken samhällsekonomiska förutsättningar: en kommentar till TCOs rapport, Ekonomisk Debatt 1983:2.

21.     Ut ur krisen? Den nya ekonomiska politikens möjligheter och risker, Konjunkturrådets rapport 1982-83 (with Ragnar Bentzel, Villy Bergström and Erik Lundberg), SNS 1982.

20.     Stabiliseringspolitik med starka löntagarorganisationer, Ekonomisk Debatt 1982:7.

19.     Inflationsanalys med empiri, Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1982:1.

18.     Behovet av nya stabiliseringspolitiska strategier - inledning till rundabords-konferens, Ekonomisk Debatt, 1982:3.

17.     Behöver vi valutaregleringen?, Ekonomisk Debatt 1981:1.

16.     Valutaregleringen, kapitalrörelserna och stabiliseringspolitiken, Valuta-reglering och ekonomisk politik (Expertrapporter till Valutakommittén), SOU 1980:51, Stockholm.

15.     Inflationen och konkurrenskraften, Ekonomi Idag 1980:4.

14.     Lönebildning, internationell konkurrenskraft och ekonomisk politik, bilaga 3 till Vägar till ökad välfärd, Betänkande av Särskilda Näringspolitiska Delegationen, Ds Ju 1979:1, Stockholm.

13.     Lärdom av kostnadskrisen, Ekonomisk Debatt 1979:8.

12.     Aktuella näringspolitiska analyser (with Jan Herin), bilaga 5 till Vägar till ökad välfärd, Betänkande av Särskilda Näringspolitiska Delegationen, Ds Ju 1979:1, Stockholm.

11.     Inflationen som problemområde, Aktuell Ekonomi 1978:1, Studierådet vid affärsbankerna.

10.     Inflation, sysselsättning och växelkurspolitik, Ekonomisk Debatt 1976:6.

9.       Den onödiga inflationen, Trygg-Hansa 1976 (with Nils Lundgren, Lars Matthiessen and Allan Nordin).

8.       Den svenska inflationen och de internationella prisimpulserna, Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift 1975:4.

7.       Ekonomiska restriktioner på försvarsutvecklingen i Sovjetunionen och Östeuropa (with Jan Rylander) in Ekonomisk utveckling och försvarspolitiska förändringar i Sovjetunionen och Förenta Staterna, Ministry of Defence 1974.

6.       Inflation och arbetslöshet (with Erik Lundberg), SNS 1974

5.       Sambandet mellan kostnader för gödsling och virkesproduktion, Mål och medel i skogspolitiken. Bilaga till Skogspolitiska utredningen, SOU 1973:14.

4.       Instabilitet i tillväxten i socialistiska ekonomier, Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1972:2.

3.       Sovjetunionens ekonomiska tillväxt, Svensk Tidskrift 1972:9.

2.       Ekonomisk tillväxt i Sovjetunionen, Ekonomisk Revy 1972:4.

1.       Eurodollarmarknaden - en analys, Ekonomisk Revy 1970:5.